Prim. dr sci. med. Gordana Kovačević obavlja preglede u Poliklinici Smart Med 

Dr Gordana Kovačević je po specijalnosti dječiji neurolog koji nam dolazi sa Instituta za majku i dete iz Beograda, gde radi u Službi za ispitivanje i liječenje neuroloških i neuromišićnih bolesti.

Specijalna ponuda - 50% niža cijena pregleda (60€ umesto redovnih 120€). Iskoristite njeno prisustvo u Poliklinici Smart Med i zakažite pregled/konsultacije na 19808 ili putem emaila info@poliklinikasmartmed.me

Biografija

Dr Kovačević Gordana je po struci lekar specijalista pedijatrije. Specijalizaciju pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000. godine. Od završetka studija je stalno zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“ u Službi za ispitivanje i liječenje neuroloških i neuromišićnih bolesti.

Završila je jednogodišnju edukaciju iz oblasti elektromioneurografije (EMNG) i neuromišićnih bolesti u Klinici za neurologiju KCS i Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.

Učestvovala je u brojnim domaćim i međunarodnim kursevima elektromiografije i neuromišićnih bolesti (Beograd 2006, Izmir 2007, NewCastle 2008, Napulj 2010). Aktivno je učestvovala u radu Epileptoloških škola sa međunarodnim učešćem (2004.-2009. godine). Kao stipendista Evropskog udruženja neurologa (EFNS) boravila je dva meseca na odeljenju neurologije Dečje bolnice u Birmingemu, Velika Britanija, 2009.

Bila je predavač na kursu UNICEF “Urgentna pedijatrija u vanbolničkim uslovima“ tokom 2002/2003.g. kao i na Seminaru kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu „Molekularna genetika u dečjoj neurologiji i psihijatriji III“ 2005.g.

Bila je predavač u programu teorijsko-praktične kontinuirane edukacije “Rano otkrivanje, dijagnostika i tretman poremećaja psihomotornog razvoja - cerebralno ugroženo dete i dete sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima” 2009. i 2010.godine.

Aktivni je učesnik različitih domaćih, evropskih i svetskih pedijatrijskih, neuroloških i neurofizioloških skupova.

Magistarsku tezu odbranila je 2010. godine a zvanje doktora medicinskih nauka dobila je 2018. godine. Takođe, od 2015. godine ima zvanje primarijusa a 2020.godine izabrana je u zvanje naučnog saradnika.

Autor i koautor je brojnih naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima.

Član je Međunarodnog udruženje za cerebrovaskularnu bolest u dečjem uzrastu (International Pediatric Stroke Society, IPSS) i Evropskog udruženja pedijatrijskih neurologa (EPNS). Bila je član Sekcije za dečju neurologiju do 2017. godine.